Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy nổ